Ga naar hoofdinhoud

Deelnemersreglement Mini 80

Deelnemersreglement Mini 80

 Zaterdag 13 en zondag 14 september 2025

Deelnemersreglement Mini 80

Reglement De Rabo Mini 80 – 2023 – zaterdagmiddag 09 september 14.00 uur

1. Iedere ouder / voogd die zijn of haar kind (deelnemer) inschrijft voor de Mini 80 wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en dit zonder enige reserve te aanvaarden en zich daaraan te houden. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

2. Vóór de start van de Mini 80 moet het inschrijfgeld voldaan zijn. Als een reeds ingeschreven Deelnemer om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

3. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4. De Deelnemer aan de Mini 80 of zijn of haar ouder(s), verzorger(s) of voogd is zelf verantwoordelijk voor deelname. Het bestuur van de Stichting “De 80 van de Langstraat”, de afzonderlijke bestuursleden en/of de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures, ziekten, overlijden, schade, vermissing of diefstal van geld en/of goederen vóór, tijdens of na de Mini 80. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan Mini 80.

5. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de wandelmars geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en). Er bestaat alsdan geen recht op teruggave
van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

6. De route wordt middels pijlen aangegeven. De deelnemers dienen zich te houden aan dit parkoers.

7. Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

8. De deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de deelnemers gebruik maken van de fietspaden en bij het ontbreken daarvan, dan moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom
links op de weg. Bij afgezette delen van het parkoers mag men de gehele rijweg gebruiken.

9. Op het parkoers zijn posten ingericht waar de deelnemers kosteloos versnaperingen worden aangeboden en/of deel kunnen nemen aan activiteiten.

10. Het deel van het parkoers, gelegen tussen twee posten is een rayon. Na het sluiten van een post wordt het voorafgaande rayon vrijgegeven voor de normale weggebruiker en valt niet meer onder de verantwoording van de organisatie.

11. Deelnemers die tijdens de Mini 80 gezondheidsrisico’s of (blijvend) letsel op (dreigen te) lopen zullen, na beoordeling door de medische staf, op medische gronden dwingend geadviseerd worden de Mini 80 direct te beëindigen. De Deelnemer dient hierop zijn startnummer in te leveren en het parkoers te verlaten. Als het nodig of gewenst is, worden daartoe aangewezen instanties ingeschakeld. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan Mini 80.

12. Deelname aan de Mini 80 geschiedt te allen tijde op basis van eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer(s)/ouder(s) of voogd.

13. Deelnemers die zijn uitgevallen, of die bij een ander zorgkader (ziekenhuis, arts, e.d.) terecht zijn gekomen, vallen niet meer onder de verantwoording van de organisatie.

14. De deelnemers zijn verplicht het bij de inschrijving ontvangen loopnummer op zichtbare wijze aan de voorzijde te dragen. Het is raadzaam hiervoor zelf een aantal spelden mee te nemen om het loopnummer te bevestigen.

15. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of schade aan tassen en/of andere persoonlijke bezittingen van deelnemers.

16. Deelnemer verleent middels Inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator en haar partners (MyLaps, fotografen) voor openbaarmaking van tijdens of rond de Mini 80 gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, met inachtneming van het privacy beleid dat de Organisator daarvoor hanteert.

17. Er geen specifieke sanitaire voorzieningen aanwezig voor Rolstoelgebruikers. De rolstoelgebruiker zal hiervoor ook geen beroep kunnen doen op de Organisatie. Het is de Rolstoelgebruiker aan te raden zich te laten begeleiden door een (persoonlijke) begeleider.

18. Gedurende de Mini 80 heeft het speciaal daartoe ingerichte Beleidscentrum de leiding over de Mini. De besluiten van het Beleidscentrum zijn bindend.

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting “De 80 van de Langstraat”.

20. Indien één of enkele artikelen van dit reglement nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van dit reglement.

21. Op onderhavig reglement is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Waalwijk, april 2023

Meer deelnemerinformatie

Aftellen tot de 42e editie

 Sponsoren van de 80

 Sponsoren van de 80

 Schrijf je vandaag in