Ga naar hoofdinhoud

Deelnemersreglement MiDi 80

Deelnemersreglement MiDi 80

 Zaterdag 13 en zondag 14 september 2025

Deelnemersreglement MiDi 80

Definities

Organisatie
De ‘MiDi 80’ wordt georganiseerd door Stichting De 80 van de Langstraat, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41099624 en bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) onder bondsnummer 81998.

MiDi 80
De MiDi 80 is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement en wordt gekenmerkt als een verkorte versie van de Kennedymars, zijnde een wandeltocht van (ongeveer) 40 km af te leggen binnen (ongeveer) 11 uur. De MiDi 80 wordt jaarlijks gehouden in de regio De Langstraat op de
zondag van het tweede hele weekend van september. In 2023 vindt de MiDi 80 plaats op zondag 10 september.

Deelnemer
De natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de MiDi 80 en op de dag van deelname 12 jaar of ouder is.

Inschrijving
Een deelnemer die zich via de website van de Organisatie (www.80vandelangstraat.nl) of bij de inschrijfstand van de Organisatie heeft aangemeld voor deelname en daarmee tevens akkoord gaat
met dit deelnemers reglement.

Rolstoelgebruiker
Personen die aangewezen zijn op een klassieke hoepelrolstoel (ADL) of handbike (beiden niet gemotoriseerd) en eveneens op de dag van deelname 12 jaar of ouder is. Bij intensieve begeleiding van een Deelnemer dient een tweede Inschrijving plaats te vinden.

Deelname & inschrijving

1. Indien Deelnemer zich voor de MiDi 80 inschrijft, is daarmee onderhavig reglement van toepassing. Deelnemer en haar/zijn ouders/verzorgers wordt/worden geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en dit zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich daaraan te houden. Deelname aan de MiDi 80 geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

2. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

3. Vóór de start van de MiDi 80 moet het inschrijfgeld voldaan zijn. Als een reeds ingeschreven Deelnemer om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

4. Indien de MiDi 80 op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Of er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden of niet, is enkel een toetsing welke de Organisatie neemt. De Organisatie zal zich terughoudend opstellen om het evenement al dan niet af te gelasten.

5. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

6. De leeftijd op de dag van deelname is 12 jaar of ouder.

7. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan de MiDi 80. Het bestuur van De 80 van de Langstraat, de afzonderlijke bestuursleden en/of de aangewezen functionarissen hebben het recht om, na overleg met het bestuurslid Medische verzorging of het bestuurslid Verkeer & Veiligheid, deelnemers te diskwalificeren die onder invloed van alcoholische drank en/ of drugs zijn en/of overlast veroorzaken en/of grensoverschrijdend gedrag tonen. De Deelnemer wordt verzocht zijn
startnummer in te leveren en het parkoers te verlaten. Als het nodig of gewenst is worden daartoe aangewezen instanties ingeschakeld.

De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan de MiDi 80. Deelnemers die tijdens de MiDi 80 gezondheidsrisico’s of (blijvend) letsel op (dreigen te) lopen zullen, na beoordeling door de medische staf, op medische gronden dwingend geadviseerd worden de Kennedymars direct te beëindigen. De Deelnemer dient hierop zijn startnummer in te leveren en het parkoers te verlaten. Als het nodig of gewenst is worden daartoe aangewezen instanties ingeschakeld.

Aansprakelijkheid

8. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan de MiDi 80. Het wandelen van 40 kilometer binnen 11 uur is lichamelijk en geestelijk een intensieve inspanning. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel fysieke als psychische zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de MiDi 80.

9. Het bestuur van De 80 van de Langstraat, de afzonderlijke bestuursleden en/of de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens of na of als gevolg van de MiDi 80 ontstane ongevallen, blessures, ziekten, overlijden, schade, vermissing of diefstal van geld en/of goederen. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan de MiDi 80.

10. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin de MiDi 80 plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisatie, uitgesloten van iedere aansprakelijkheid.

11. De Organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de MiDi 80 geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), zulks uitsluitend ter beoordeling door het bestuur. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van gemaakte kosten en (im)materiële schade.

Tijdens de MiDi 80

12. Deelnemen aan de MiDi 80 houdt in: het lopen van 40 kilometer binnen uren vanaf de starttijd (05.00 uur op zondagmorgen 10 september 2023). Alléén marcheren en wandelen is toegestaan, d.w.z., dat er steeds één voet in contact is met de grond. Snelwandelen, Nordic-walking en skeeleren zijn niet toegestaan. Lopen is het zich stap voor stap vooruit bewegen door de benen vooruit te bewegen. Andere vormen van lopen zijn niet toegestaan. Lopers die, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisatie, op een andere wijze de MiDi 80 willen volbrengen zullen niet worden toegelaten en/of uit de MiDi 80 worden gehaald.

13. De route wordt middels pijlen aangegeven. De Deelnemers dienen zich te houden aan dit parkoers.

14. Aanwijzingen van de Organisatie, verkeersregelaars, politie en overige functionarissen dienen te worden opgevolgd. Worden deze aanwijzingen niet door de Deelnemer opgevolgd, dan volgt onmiddellijke uitsluiting. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

15. De Deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de Deelnemers gebruik maken van de fietspaden en bij het ontbreken daarvan, moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. Op afgezette delen van het parkoers mag men de gehele rijweg gebruiken.

16. Tijdens de MiDi 80 dienen de Deelnemers de rust van mens en natuur te respecteren.

17. De Deelnemers zijn verplicht reflecterende dan wel goed zichtbare signalen en/of kleding te dragen.

18. Het aan de Deelnemers verstrekte startnummer bevat een chip voor de tijd registratie. Dit startnummer met chip moet tijdens de MiDi 80 vóór op de borst én zichtbaar bevestigd blijven. Scanning van start, finish en doorkomst tijden bij de hoofdposten geschiedt dan automatisch op de aangebrachte scan matten.

19. De posten onderweg zijn uitsluitend open op vastgestelde tijdstippen, deze tijden zullen bekend worden gemaakt op de website www.80vandelangstraat.nl/parkoers. Deelnemers, die buiten de hierboven bedoelde tijden op een post komen, kunnen geen gebruik maken van de door de Organisatie aldaar geboden verzorging.

20. Het deel van het parkoers, gelegen tussen twee posten is een rayon. Na het sluiten van een post wordt het voorafgaande rayon vrijgegeven voor de normale weggebruiker en valt deze niet meer onder de verantwoording van de Organisatie.

Verzorging

21. Op het parkoers zijn posten ingericht waar de Deelnemers tijdens openingstijden gratis versnaperingen worden aangeboden. Afhankelijk van het product aanbod, kan de versnapering een of meerdere van de volgende allergene stoffen – of sporen bevatten: granen (gluten), eieren, pinda’s, soja, melk (lactose), noten, sesam, zaden, selderij, mosterd, sesamzaad en lupine. De organisatie aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Deelnemers, die buiten de hierboven bedoelde tijden op een post komen, kunnen geen gebruik maken van dit aanbod.

22. Deelnemers die zijn uitgevallen, of die bij een ander zorgkader (ziekenhuis, arts, e.d.) terecht zijn gekomen, vallen niet meer onder de verantwoording van de Organisatie.

23. Tijdens de openstelling van een hoofdpost is er voor uitvallers een pendeldienst naar de start- /finishlocatie. De Organisatie heeft echter geen slaapplaatsen of bedden beschikbaar.

24. De hoofdposten zijn alléén toegankelijk voor de Deelnemers en de door de Organisatie aangewezen functionarissen. Familieleden of bekenden van de Deelnemers worden geweerd. Bij intensieve begeleiding van een Deelnemer dient een tweede Inschrijving plaats te vinden.

Privacy

25. Deelnemer verleent middels Inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator en haar partners (MyLaps, fotografen) voor openbaarmaking van tijdens of rond de MiDi 80 gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, met inachtneming van het privacy beleid dat de Organisator daarvoor hanteert.

26. Deelnemer verleent middels Inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator en haar partner (MyLaps) voor openbaarmaking van zijn deelname aan de MiDi 80, haar naam en inschrijfnummer en prestatie zoals finishtijd, op de website van de Organisatie.

27. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatie en haar partner (MyLaps) tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verwerken van de persoonsgegevens door Organisatie en haar partners ten behoeve van de tijdregistratie.

Aanvullende bepalingen voor Rolstoelgebruikers

28. Het is een Rolstoelgebruiker toegestaan deel te nemen aan de MiDi 80, indien hij de snelheid zoveel mogelijk aanpast aan de wandelaar, zijnde ongeveer 6km per uur. Wedstrijd Rolstoelgebruikers kunnen niet deelnemen aan de MiDi 80.

29. Uit veiligheidsoverweging(en) is het de Rolstoelgebruiker verboden om een aanhangwagentje mee te voeren. Enkel de rolstoel is toegestaan.

30. De Rolstoelgebruiker dient er rekening mee te houden dat het parkoers en (hoofd) posten niet overal rolstoelvriendelijk zullen zijn. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid, conform hetgeen is vastgelegd in artikel 9 t/m 11 van het reglement noch om hiervoor het parkoers aan te passen.

31. Er geen specifieke sanitaire voorzieningen aanwezig voor Rolstoelgebruikers. De Rolstoelgebruiker zal hiervoor ook geen beroep kunnen doen op de Organisatie.

32. Het is de Rolstoelgebruiker aan te raden zich te laten begeleiden door een (persoonlijke) begeleider.

Slotbepaling

33. Indien één of enkele artikelen van dit reglement nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van dit reglement.

34. Op onderhavig reglement is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Waalwijk, april 2023.

Meer deelnemerinformatie

Aftellen tot de 42e editie

 Volg de 80

 Sponsoren van de 80

 Sponsoren van de 80

 Schrijf je vandaag in