Reglement De Rabo Mini 80 - 2018

 

Reglement De Rabo Mini 80 - 2018

 1. Iedere ouder / voogd die zijn of haar kind (deelnemer) inschrijft voor de wandelmars ‘De Mini 80 van de Langstraat' wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en dit zonder enige reserve te aanvaarden en zich daaraan te houden. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 2. Vóór de start van de wandelmars moet het inschrijfgeld voldaan zijn. Als een reeds ingeschrevene om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 3. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. Het bestuur van de stichting "De 80 van de Langstraat", of de afzonderlijke bestuursleden of de vrijwillige medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens of na of als gevolg van de wandelmars ontstane ongevallen, ziekten, overlijden, schade, vermissing of diefstal van geld en/of goederen.
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de wandelmars geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en). Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.
 6. De route wordt middels pijlen aangegeven. De deelnemers dienen zich te houden aan dit parkoers.
 7. Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 8. De deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de deelnemers gebruik maken van de fietspaden en bij het ontbreken daarvan, dan moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. Bij afgezette delen van het parkoers mag men de gehele rijweg gebruiken.
 9. Op het parkoers zijn posten ingericht waar de deelnemers kosteloos versnaperingen worden aangeboden en/of deel kunnen nemen aan activiteiten.
 10. Het deel van het parkoers, gelegen tussen twee posten is een rayon. Na het sluiten van een post wordt het voorafgaande rayon vrijgegeven voor de normale weggebruiker en valt niet meer onder de verantwoording van de organisatie.
 11. De door de organisatie aangewezen en herkenbare functionarissen hebben het recht verdere deelneming met klem te ontraden.
 12. Deelnemers die zijn uitgevallen, of die bij een ander zorgkader (ziekenhuis, arts, e.d.) terecht zijn gekomen, vallen niet meer onder de verantwoording van de organisatie.
 13. De deelnemers zijn verplicht het bij de inschrijving ontvangen loopnummer op zichtbare wijze aan de voorzijde te dragen. Het is raadzaam hiervoor zelf een aantal spelden mee te nemen om het loopnummer te bevestigen.
 14. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of schade aan tassen en/of andere persoonlijke bezittingen van deelnemers.
 15. Deelnemer verleent middels Inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond de Wandelmars gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, met inachtneming van het privacy beleid dat de Organisator daarvoor hanteert.
 16. Deelnemer verleent middels Inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van zijn deelname aan de  wandelmars, haar naam en inschrijfnummer en prestatie zoals finishtijd, op de website van de Organisatie.
 17. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatie en haar partners tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verwerken van de persoonsgegevens door Organisatie en haar partners ten behoeve van de tijdregistratie.
 18. Er geen specifieke sanitaire voorzieningen aanwezig voor Rolstoelgebruikers. De rolstoelgebruiker zal hiervoor ook geen beroep kunnen doen op de Organisatie. Het is de Rolstoelgebruiker aan te raden zich te laten begeleiden door een (persoonlijke) begeleiding. 
 19. Gedurende de wandelmars heeft het speciaal daartoe ingerichte Beleidscentrum de leiding over de wandelmars. De besluiten van het Beleidscentrum zijn bindend. 
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting "De 80 van de Langstraat".
 21. Indien één of enkele artikelen van dit reglement nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van dit reglement. 
 22. Op onderhavig reglement is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Waalwijk, mei 2018

Het bestuur van de stichting “De 80 van de Langstraat” wenst u en uw kinderen een hele fijne en leuke Mini 80 toe.