Reglement 2018

Deelnemers reglement 2018


Definities

Organisatie
De (Kennedy) Wandelmars ‘De 80 van de Langstraat’ wordt georganiseerd door Stichting De 80 van de Langstraat, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41099624 en bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) onder bondsnummer 81998.

Wandelmars
De 80 van de Langstraat is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement en wordt gekenmerkt als Kennedymars, zijnde een wandeltocht van 80km (50 mijl) af te leggen binnen 20 uur. Deze wordt jaarlijks gehouden in de regio De Langstraat in het tweede hele weekend van september.

Deelnemer
De natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Wandelmars.

Inschrijving
Een deelnemer die zich via de website van de Organisatie (www.80vandelangstraat.nl) of bij de inschrijfstand van de Organisatie zich heeft aangemeld voor deelname en daarmee tevens akkoord gaat met dit deelnemers reglement.

Rolstoelgebruiker
Personen die als gevolg van een chronisch functieverlies aan de onderste ledematen zijn aangewezen op een klassieke hoepelrolstoel (ADL) of handbike (beiden niet gemotoriseerd).

 

 

Deelname & inschrijving

1.     Indien Deelnemer zich voor de Wandelmars ‘De 80 van de Langstraat' inschrijft, is daarmee onderhavig reglement van toepassing. Deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en dit zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich daaraan te houden. Deelname aan de Wandelmars geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

2.     Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

3.     Vóór de start van de Wandelmars moet het inschrijfgeld voldaan zijn. Als een reeds ingeschrevene Deelnemer om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

4.     Indien de Wandelmars op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Of er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden of niet is enkel een toetsing welke de Organisatie neemt. De Organisatie zal zich terughoudend opstellen om het evenement al dan niet af te gelasten.

5.     Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

6.     De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar (op de dag van de Wandelmars). Jongere Deelnemers in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar kunnen ook deelnemen echter slechts onder verantwoordelijkheid en continue begeleiding van een volwassene van 18 jaar of ouder (bij voorkeur ouder/voogd). Let op; hiervoor dient een tweede Inschrijving plaats te vinden.

7.     De door de Organisatie aangewezen en herkenbare functionarissen hebben het recht verdere deelneming van de Deelnemer met klem te ontraden. Deelnemers die kennelijk onder invloed van alcoholische drank of drugs verkeren worden door deze functionarissen of het bestuur gediskwalificeerd. Het startnummer met tijd registratie chip wordt ingenomen en zij moeten het parkoers verlaten.

Aansprakelijkheid

8.     Het wandelen van 80 kilometer binnen 20 uur is lichamelijk en geestelijk een intensieve inspanning. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel fysieke als psychische zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Wandelmars. De Organisatie adviseert de Deelnemer zich in verband met de deelname aan de Wandelmars sportmedisch te laten keuren.

9.     Het bestuur van de Stichting "De 80 van de Langstraat", de afzonderlijke bestuursleden en/of de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens of na of als gevolg van de Wandelmars ontstane ongevallen, blessures, ziekten, overlijden, schade, vermissing of diefstal van geld en/of goederen.

10.   Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin de Wandelmars plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisatie, uitgesloten van iedere aansprakelijkheid.

11.   De Organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Wandelmars geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), zulks uitsluitend ter beoordeling door het bestuur. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van gemaakte kosten en (im)materiële schade.

Tijdens de Wandelmars

12.   Deelnemen aan de Wandelmars houdt in: het lopen van 80 kilometer binnen 20 uren vanaf de gezamenlijke starttijd. Alléén marcheren en wandelen is toegestaan, d.w.z., dat er steeds één voet in contact is met de grond. Nordic-walking en skeeleren zijn niet toegestaan. Lopen is het zich stap voor stap vooruit bewegen door de benen vooruit te bewegen. Andere vormen van lopen zijn niet toegestaan. Lopers die, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisatie, op een andere wijze de Wandelmars willen volbrengen zullen niet worden toegelaten en/of uit de Wandelmars worden gehaald.

13.   De route wordt middels pijlen aangegeven. De Deelnemers dienen zich te houden aan dit parkoers.

14.   Aanwijzingen van de Organisatie, verkeersregelaars, politie en overige functionarissen dienen te worden opgevolgd. Worden deze aanwijzingen niet door de Deelnemer opgevolgd, dan volgt onmiddellijke uitsluiting. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

15.   De Deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de Deelnemers gebruik maken van de fietspaden en bij het ontbreken daarvan, moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. Op afgezette delen van het parkoers mag men de gehele rijweg gebruiken.

16.   Tijdens de Wandelmars dienen de Deelnemers in de nachtelijke uren de (nacht)rust van mens en natuur te respecteren.

17.   De Deelnemers zijn verplicht reflecterende danwel goed zichtbare signalen en/of kleding te dragen.

18.   Het aan de Deelnemers verstrekte startnummer bevat een chip voor de tijd registratie. Dit startnummer met chip moet tijdens de Wandelmars vóór op de borst én zichtbaar bevestigd blijven. Scanning van start, finish en doorkomst tijden bij de hoofdposten geschiedt dan automatisch op de aangebrachte scan matten.

19.   De posten onderweg zijn uitsluitend open op vastgestelde tijdstippen, deze tijden zullen bekend worden gemaakt op de website. Deelnemers, die buiten de hierboven bedoelde tijden op een post komen, kunnen geen gebruik maken van de door de Organisatie aldaar geboden verzorging.

20.   Het deel van het parkoers, gelegen tussen twee posten is een rayon. Na het sluiten van een post wordt het voorafgaande rayon vrijgegeven voor de normale weggebruiker en valt deze niet meer onder de verantwoording van de Organisatie.

Verzorging

21.   Op het parkoers zijn posten ingericht waar de Deelnemers tijdens openingstijden gratis versnaperingen worden aangeboden. Afhankelijk van het product aanbod, kan de versnapering een of meerdere van de volgende allergene stoffen - of sporen bevatten: granen (gluten), eieren, pinda's, soja, melk (lactose), noten, sesam, zaden, selderij, mosterd, sesamzaad en lupine. De organisatie aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Deelnemers, die buiten de hierboven bedoelde tijden op een post komen, kunnen geen gebruik maken van dit aanbod.

22.   Deelnemers die zijn uitgevallen, of die bij een ander zorgkader (ziekenhuis, arts, e.d.) terecht zijn gekomen, vallen niet meer onder de verantwoording van de Organisatie.

23.   Tijdens de openstelling van een hoofdpost is er voor uitvallers een pendeldienst naar de start- / finishlocatie. De Organisatie heeft echter geen slaapplaatsen of bedden beschikbaar.

24.   De hoofdposten zijn alléén toegankelijk voor de Deelnemers en de door de Organisatie aangewezen functionarissen. Familieleden of bekenden van de Deelnemers worden geweerd. Bij intensieve begeleiding van een Deelnemer dient een tweede Inschrijving plaats te vinden.

Privacy

25.   Deelnemer verleent middels Inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond de Wandelmars gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, met inachtneming van het privacy beleid dat de Organisator daarvoor hanteert.

26.   Deelnemer verleent middels Inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van zijn deelname aan de Wandelmars, haar naam en inschrijfnummer en prestatie zoals finishtijd, op de website van de Organisatie.

27.   De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatie en haar partners tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verwerken van de persoonsgegevens door Organisatie en haar partners ten behoeve van de tijdregistratie.

Aanvullende bepalingen voor Rolstoelgebruikers

28.   Het is een Rolstoelgebruiker toegestaan deel te nemen aan Wandelmars, indien hij de snelheid zoveel mogelijk aanpast aan de wandelaar, zijnde ongeveer 6km per uur. Wedstrijd Rolstoelgebruikers kunnen niet deelnemen aan de Wandelmars.

29.   Uit veiligheidsoverweging(en) is het de Rolstoelgebruiker verboden om een aanhangwagentje mee te voeren. Enkel de rolstoel is toegestaan.

30.   De Rolstoelgebruiker dient, naast hetgeen is vermeld in artikel 17 van het reglement, zeker tijdens de nachtelijke uren verlichting te voeren, waardoor zij goed zichtbaar zijn.

31.   De Rolstoelgebruiker dient er rekening mee te houden dat het parkoers en (hoofd) posten niet overal rolstoelvriendelijk zullen zijn. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid, conform hetgeen is vastgelegd in artikel 9 t/m 11 van het reglement noch om hiervoor het parkoers aan te passen.

32.   Er geen specifieke sanitaire voorzieningen aanwezig voor Rolstoelgebruikers. De Rolstoelgebruiker zal hiervoor ook geen beroep kunnen doen op de Organisatie.

33.   Het is de Rolstoelgebruiker aan te raden zich te laten begeleiden door een (persoonlijke) begeleiding.

Slotbepaling

34.   Indien één of enkele artikelen van dit reglement nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van dit reglement.

35.   Op onderhavig reglement is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Waalwijk, december 2017.