Reglement 2017

Deelnemers reglement 2017

 1. Iedere deelnemer aan de wandelmars ‘De 80 van de Langstraat' wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en dit zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich daaraan te houden. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 2. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 3. Vóór de start van de wandelmars moet het inschrijfgeld voldaan zijn. Als een reeds ingeschrevene om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 4. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Jongere deelnemers in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar kunnen ook deelnemen echter slechts onder verantwoordelijkheid en continue begeleiding van een volwassene van 18 jaar of ouder.
 6. Het wandelen van 80 kilometer binnen 20 uur is lichamelijk en geestelijk een intensieve inspanning. Iedere deelnemer dient zich er voor de start van te gewissen voldoende gezond te zijn om te kunnen deelnemen. Bij twijfel dient de deelnemer vooraf zijn/haar eigen arts te consulteren.
 7. Het bestuur van de Stichting "De 80 van de Langstraat", de afzonderlijke bestuursleden en/of de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens of na of als gevolg van de wandelmars ontstane ongevallen, blessures, ziekten, overlijden, schade, vermissing of diefstal van geld en/of goederen.
 8. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de wandelmars geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), zulks ter beoordeling door het bestuur. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van gemaakte kosten en (im)materiële schade.
 9. Deelnemen aan de 80 van de Langstraat houdt in: het lopen van 80 kilometer binnen 20 uren vanaf de gezamenlijke starttijd. Alléén marcheren en wandelen is toegestaan, d.w.z., dat er steeds één voet in contact is met de grond. Nordic-walking en skeeleren zijn niet toegestaan. Lopen is het zich stap voor stap vooruit bewegen door de benen vooruit te bewegen. Andere vormen van lopen zijn niet toegestaan. Lopers die, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van De 80 van de Langstraat, op een andere wijze de wandeltocht willen volbrengen zullen niet worden toegelaten en/of uit de tocht worden gehaald.
 10. De route wordt middels pijlen aangegeven. De deelnemers dienen zich te houden aan dit parkoers.
 11. Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, politie en overige functionarissen dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 12. De deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de deelnemers gebruik maken van de fietspaden en bij het ontbreken daarvan, moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. Op afgezette delen van het parkoers mag men de gehele rijweg gebruiken.
 13. Tijdens de wandelmars dienen de deelnemers in de nachtelijke uren de (nacht)rust van mens en natuur te respecteren.
 14. De deelnemers zijn verplicht reflecterende danwel goed zichtbare signalen en/of kleding te dragen.
 15. Het aan de deelnemers verstrekte startnummer bevat een chip voor de tijd registratie. Dit startnummer met chip moet tijdens de wandelmars vóór op de borst én zichtbaar bevestigd blijven. Scanning van start, finish en doorkomst tijden bij de hoofdposten geschiedt dan automatisch op de aangebrachte scan matten.
 16. De posten onderweg zijn uitsluitend open op vastgestelde tijdstippen, deze tijden zullen bekend worden gemaakt op de website. Deelnemers, die buiten de hierboven bedoelde tijden op een post komen, kunnen geen gebruik maken van de door de organisatie aldaar geboden verzorging.
 17. Op het parkoers zijn posten ingericht waar de deelnemers tijdens openingstijden gratis versnaperingen worden aangeboden. Afhankelijk van het product aanbod, kan de versnapering een of meerdere van de volgende allergene stoffen - of sporen bevatten: granen (gluten), eieren, pinda's, soja, melk (lactose), noten, sesam, zaden, selderij, mosterd, sesamzaad en lupine. Deelnemers, die buiten de hierboven bedoelde tijden op een post komen, kunnen geen gebruik maken van dit aanbod.
 18. Het deel van het parkoers, gelegen tussen twee posten is een rayon. Na het sluiten van een post wordt het voorafgaande rayon vrijgegeven voor de normale weggebruiker en valt deze niet meer onder de verantwoording van de organisatie.
 19. De door de organisatie aangewezen en herkenbare functionarissen hebben het recht verdere deelneming met klem te ontraden. Deelnemers die kennelijk onder invloed van alcoholische drank of drugs verkeren worden door deze functionarissen of het bestuur gediskwalificeerd. Het startnummer met tijd registratie chip wordt ingenomen en zij moeten het parkoers verlaten.
 20. Deelnemers die zijn uitgevallen, of die bij een ander zorgkader (ziekenhuis, arts, e.d.) terecht zijn gekomen, vallen niet meer onder de verantwoording van de organisatie.
 21. Tijdens de openstelling van een hoofdpost is er voor uitvallers een pendeldienst naar de start- / finishlocatie. De organisatie heeft echter geen slaapplaatsen noch bedden beschikbaar.
 22. De hoofdposten zijn alléén toegankelijk voor de deelnemers en de door de organisatie aangewezen functionarissen. Familieleden of bekenden van de deelnemers worden geweerd. Bij intensieve begeleiding van een deelnemer dient een tweede inschrijving plaats te vinden.

Waalwijk, maart 2017.